Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zdrava-potravina.sk a sú súčasťou uzatvorenej Kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci: Obchody Milota s.r.o., Hlavní třída 679, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 28582144, DIČ: CZ 28582144. Spoločnosť je platcom DPH (ďalej len predávajúci).

Kupujúci: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho za účelom kúpy tovaru z internetového obchodu www.zdrava-potravina.sk alebo s požiadavkou aby jej tovar zaobstaral s úmyslom kúpy tohto tovaru. Ak nakupujete ako spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

Používaním web stránok internetového obchodu www.zdrava-potravina.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Objednávanie

  1. Prostredníctvom nákupného košíka na internetovom obchode www.zdrava-potravina.sk
  2. Zaslaním objednávky z presne špecifikovaným názvom, množstvom a cenou na mailovú adresu  obchody.milota@centrum.sk
  3. Telefonicky na čísle +421 905 321 136

Podmienkou pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim kupujúcim je zaslanie potvrdzujúceho emailu – potvrdenie objednávky, na mailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné do kedykoľvek v priebehu nákupu. Záväznú objednávku môže kupujúci zrušiť do 24 hodín telefonicky na číslo +421 905 321 136 alebo mailom na adrese obchody.milota@centrum.sk . Kupujúci tak môže urobiť iba v prípade že objednávka ešte nebola vyexpedovaná. Zrušenie objednávky potvrdím predávajúci kupujúcemu mailom na jeho mailovú adresu.  Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednan tovať. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s ním kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,...)

Ceny

Predávajúci je platcom DPH.

K základnej cene objednávky pre pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena za dopravu je odvedená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. Balenie je zahrnuté v cene dopravy.

Poštovné a balné

Poštovné je účtované nasledovne:

 

Expres zásielka na adresu

Expres zásielka na poštu

 

cena v EUR

cena   v EUR

5 kg

2,64

2,52

15 kg

3,84

3,72

30 kg

5,02

4,92

Ceny poštovného sú uvedné s DPH. Cenní je platný do 31.12.2016. Cenník je priebežne aktualizovaný.

Platby

Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku – pri dodaní tovaru alebo prevodom na účet. Číslo účtu na platbu prevodom na účet sa zobrazí pri zadaní možnosti tejto platby. Balík bude expedovaný po pripísaní platby na účet predavajúceho.  Cena za dobierku je 0,50€ a platba prevodom na účet je zadarmo. Platba je možná iba v EUR. Daňový doklad – faktúru posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od doručenia  objednávky. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po doručení objednávky a splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

Doručenie tovaru

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu určenú kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Kupujúci je povinný si pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru – daňový doklad, dodací list. Za tovar zodpovedná predávajúci až do jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí jeho prevzatie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu, ktoré je zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Ak je zásielka viditeľne poškodená, odporúčame kupujúcemu zásielku neprevziať a požadovať spísanie zápisu a poškodení zásielky. Zápis zaslať spolu s oznámením, že zásielka nebola prevzatá z dôvodu poškodenia na našu adresu obchody.milota@centrum.sk . Náhradu škody rieši predávajúci s prepravcom. Kupujúcemu bude dodaný nový tovar po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až mementom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nepoužívaný v pôvodnom obale a v rovnakej hmotnosti (pri tovare, ktorý je vážený) a spolu s originálnym dokladom o kúpe – faktúrou.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, alebo čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci vráti kupujúcemu čiastku poníženú o náklady potrebné k uvedeniu tovaru do riadneho stavu, resp. o spôsobenú škodu.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť poukázané plnenie za vrátený tovar.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č.102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

Tovar zašle kupujúci doporučene na adresu predávajúceho, nie však na dobierku. Zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

Reklamačné podmienky

  1. Reklamáciu za mechanické poškodenie obalu zásielky sa uplatňuje priamo u doručovateľa zásielky podľa ustanovení o prevzatí zásielky týchto obchodných podmienok
  2. Reklamáciu za chybnú zásielku si môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.
  3. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru si môžete uplatniť počas celej doby minimálne trvanlivosti tovar, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti a to emailom na obchody.milota@centrum.sk
  4. Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť reklamačný formulár, ktorý Vám zašleme obratom na Váš mail. Reklamačný formulár musí byť vyplnený ! Hlavne číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamované tovaru, jeho množstvo, dôvod reklamácie, dátum a podpis. Tovar by sa mal zabaliť do pôvodného obalu aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy – za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.
  5. O oprávnenosti reklamácie a spôsobu vybavenia reklamácie Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky.
  6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po uplynutí tejto lehoty máte právo na odstúpenie od zmluvy.
  7. Reklamáciu si nemôžete uplatniť na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborných zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, čísla telefónu a mailovú adresu (fyzická osoba) ; obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu (právnická osoba). Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a sú potrené pre činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke obchodu www.zdrava-potravina.sk, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a prajeme Vám príjemný nákup

OTE3YT